Pages

Chờ con.

Chờ con.

Vài dòng cho chuỗi ngày chờ Đông Đông ra đời. Mẹ con đang sắp sửa cán mức 41 tuần rồi đó nha, vậy mà chả thấy mặt mũi đâu hết đây! Trong...

0 Comments
2017 Highlights

2017 Highlights

A quick recap of my 2017 - the year of travel & the year before fatherhood. ( 2013 HERE  &  2014 HERE! ) #TRAVEL Kicking off wit...

0 Comments