Pages

Bits&Bobs 01

A thought of giving myself a space to upload my snapshots.
If you ask why, I would not have a clear answer. Sometimes doing things you don't realize why you doing it is not a bad thing.
Whenever I have 5 random snapshots, I will create a post about it. :)

A rainy morning.


Comfy seat on the floor in a rare packed lecture hall.


Bright moon night.


How buses should be.


Curiosity about special journeys.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.