Pages

Stressay.During a short rest from writing the essay, I found myself checking Reframed blog regularly to seek for their new photo-journal pictures of the day. (And apart from my random search for cat videos)
I like the idea of setting a topic-of-the-day and using visual images to present it. H* and Imi have their very own unique way to approach the brief.
Yeah, so I'm a 'regular customer' of Reframed now.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.