Pages

Yo man.

I don't remember the last time I had a chit chat with these two, probably since last summer when I was in Saigon.
Updating with them, mocking them, I had a good laugh, it felt like we're in high school again.
Note-to-self: call Tung next week to give him a piece of my mind, this dude seriously need to think about the future and face the effing annoying consequences, not trying to hide and run away like this!

Picture 18

Picture 19

Picture 20

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.