Pages

Bored much.


3-hour of doing nothing is literally driving me crazy!
Constantly checking the time, staring at other people in the office, drink 1lt of water per working day, go toilet one per 2-3 hours, sneakily check FB, blogging, tumbling, reading etc...
Second week at New Statesman, hoping to get more works to do, seriously!!! *argh*

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.