Pages

Soul losing"Why is it so tiring?"
"Why don't I want to do it?"
"Where is my motivation?"
"What've I been doing?"
"Do I like it?"
"Do I not like it?"

I do not like it!
The moment you realise you've no longer want to do a project, not even a slightest glare.
You want to have nothing to do with it.
The moment you meet a client who doesn't know what he want
The moment you losing soul,
you reach out for Shaughnessy's sympathy,
and read his "How to be a graphic designer without losing your soul."

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.